Algemene praktijkvoorwaarden en -regels

voor praktijk Hans van Driel - Holistische massagetherapie.

Op therapie vanuit praktijk Hans van Driel, hierna te noemen ‘de therapeut’, zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

Plichten van de therapeut: 

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 • De therapeut moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van de cliënt.
 • De therapeut dient de cliënt te informeren over het doel waarvoor hij gegevens vastlegt, wat hij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie hij de gegevens verstrekt.
 • Overleg van de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend nadat toestemming gegeven is door de cliënt.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al zijn professionaliteit inzetten, om het probleem van de cliënt te helpen oplossen. De therapeut heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je als cliënt uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief.
 • De therapeut heeft de verplichting, om tijdens de intake tot een op dat moment zo goed mogelijke probleemstelling te komen. Hierna, indien de cliënt wil starten met de therapie, maakt de therapeut een begeleidingsplan. Deze wordt in de eerstvolgende sessie voordat de therapie start, door beiden goedgekeurd en eventueel schriftelijk ondertekend. 
 • De therapeut is verplicht een behandelovereenkomst aan te bieden aan de cliënt, die door beiden ondertekend wordt voordat de therapie start. De therapeut kan dit alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen of als de therapeut van mening is dat hij niet (langer) de benodigde begeleiding kan geven).
 • Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de therapeut een cliëntdossier aanlegt en daarin gegevens van de cliënt en van het begeleidingsproces vastlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De cliënt heeft het recht het eigen dossier in te zien. Als de cliënt van dat recht gebruik wil maken, wordt daarvoor een sessie ingepland.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht waar alleen van afgeweken kan worden in het geval van (een ernstig vermoeden van) acute of structurele onveiligheid van de cliënt en/of degenen die onder zijn/haar zorg vallen, en waar de cliënt zelf geen zorg kan dragen voor de organisatie van hulp of bescherming. De therapeut dient zich in dat geval te houden aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan stelt de therapeut de cliënt op de hoogte van het voornemen een melding te doen.
 • De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de cliënt hierover zo snel mogelijk te informeren. Tegelijkertijd dient de therapeut de cliënt de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken.
 • Wanneer om welke reden dan ook (lichaamsgerichte) therapie niet of niet meer op zijn plaats is, zal de therapeut zorgdragen voor een eventuele verwijzing naar een andere vorm van begeleiding.
 • De therapeut dient het dossier van de cliënt 20 jaar te bewaren. Op verzoek van de cliënt kan hier eventueel van afgeweken worden door middel van dossiervernietiging.

 
Plichten van de cliënt:

 • In de eerste (intake) gesprekken maken de cliënt en therapeut kennis. De cliënt geeft informatie om samen te inventariseren wat de hulpvraag is, hoe het leven van de cliënt is geweest en er nu uitziet. De cliënt vult een vragenlijst in, bij voorkeur digitaal.
  Als er overeenstemming is over het begeleidingsplan, gaat de therapie van start. De frequentie en duur van de therapie en het gebruik van technieken wordt afgestemd op de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt. De voortgang wordt regelmatig samen geëvalueerd. De afbouw en afronding van de therapie gebeurt in samenspraak.
 • Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Het tijdstip van de gestuurde mail/of telefoon geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt het volledige sessietarief in rekening gebracht, ongeacht de reden. 
 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de begeleiding, tijdig en naar waarheid aan de therapeut verstrekt worden.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de cliënt.

 
Betalingsvoorwaarden:

 • De vermelde tarieven gelden voor particulieren. Indien de factuur aan een bedrijf of werkgever gericht wordt, gelden andere tarieven.
 • Het verschuldigde sessietarief wordt bij afronding van de sessie direct betaald. Dat kan via en Tikkie, contant of via de eigen bank-app.
 • De cliënt krijgt de factuur bij afronding van de sessie direct toegestuurd via de mail. Deze kan doorgestuurd worden naar de zorgverzekeraar (indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft die de kosten vergoedt).
 • In een enkel geval wordt niet direct na afloop betaald, maar dan toch uiterlijk binnen 7 dagen.
 • Als de cliënt tussen de sessies door contact wil via mail of telefoon, dan kan dat. Als het langer dan 15 minuten vraagt, wordt het sessietarief naar rato in rekening gebracht.
 • Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht naar rato van het sessietarief of conform de dan geldende NZa-tarieven.
 • Bij niet betaling binnen dertig dagen na de sessiedatum is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere uitleg, 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
 • Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.
 • De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt, aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 
Klachten: 
Als je onvrede hebt over de manier waarop je begeleid wordt door mij, dan zou ik het fijn vinden als je dat eerst met mij bespreekt.
Als wij er onverhoopt samen niet uit komen, zie dan op de website van VBAG
 welke andere stappen je kunt zetten.